DreamPilot

Nowy projekt. A właściwie stary, tylko dopiero teraz urzeczywistniony. Przeglądając zdjęcia sesji fotograficznych air2air, pomyślałem o tym, by połączyć moje zamiłowanie do lotnictwa, z możliwościami, które dają cyfrowe techniki multimedialne. W wyniku tego powstał cykl grafik przedstawiających lotnictwo wojskowe (głównie polskie, ale nie tylko), do którego mam emocjonalne podejście. Z czasem umieszczę konstrukcje cywilne, ważne w rozwoju współczesnego lotnictwa.

New Project. Or rather old, only just now realized. Browsing through the photos of air2air photo sessions, I thought about combining my passion for aviation with the possibilities offered by digital multimedia techniques. As a result, a series of graphics depicting military aviation (mainly Polish, but not only) was created, to which I have an emotional approach. With time, I will place civilian structures, important in the development of modern aviation.

Wszystkie prace można kupić na / All graphics available on Pixels.com

PZL LiM-2 / MiG-15bis Fagot

Chyba najsłynniejsza konstrukcja lotnicza lat 50-tych ubiegłego wieku. Projekt tego jednosilnikowego myśliwca frontowego był na tyle udany, że władze PRL zdecydowały się na uruchomienie produkcji licencyjnej w zakładach WSK PZL Mielec pod oznaczeniem SB LiM-2. Miało to daleko idące konsekwencje w postaci niezależności od dostaw i utrzymaniu samolotu w służbie aż do lat 80-tych. Na LiMie-2 wykształciło się kilka pokoleń wojskowych pilotów. Był to samolot powszechnie lubiany, łatwy w obsłudze i stosunkowo prosty w naprawie. Egzemplarz o numerze burtowym 602 jest dość znanym samolotem, gdyż wielokrotnie można go było oglądać w czasie Pikników Lotniczych w Góraszce (właścicielem była fundacja Polskie Orły). Aktualnie samolot został sprzedany osobie prywatnej i stacjonuje na lotnisku w Mielcu.
Obraz powstał w sierpniu 2020r.

PZL LiM-2 / MiG-15bis Fagot

Probably the most famous aviation structure of the 1950s. The design of this single-engine frontal fighter was so successful that the authorities of the Polish People’s Republic decided to launch licensed production at WSK PZL Mielec under the designation SB LiM-2. This had far-reaching consequences for independence from supplies and keeping the aircraft in service until the 1980s. Several generations of military pilots have developed on the LiM-2. It was a well-liked plane, easy to operate and relatively easy to repair. The plane with the side number 602 is quite a well-known plane, as it was on display many times during the Aviation Picnics in Góraszka (the owner was the Polskie Orły Foundation). Currently, the plane has been sold to a private person and is stationed at the airport in Mielec.
This picture was made in August 2020.

MiG-19P Farmer

Według mnie mocno niedoceniany wizualnie samolot ze słynnej rodziny myśliwców Mikojana i Gurewicza. W naszym lotnictwie był to pierwszy samolot ponaddźwiękowy (dodatkowo pierwszy wyposażony w wersji PM w kierowane pociski rakietowe) mogący skutecznie odstraszać latające nad Bałtykiem samoloty zwiadowczo-rozpoznawcze Paktu Północnoatlantyckiego: U-2, Canberra PR i Breguet Br.1150 Atlantic (na grafice jako samolot w oddali). MiG-19 z numerem 729 rozbił sie w 1970r. podczas ćwiczeń (zginął por. pil. Władysław Raczkiewicz). MiG-19P o numerze bocznym 723 (wcześniej 728, numer fabryczny N620210728) znajduje się na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu (wypożyczony z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu) i jest najlepiej odremontowanym egzemplarzem Miga-19P na świecie.
Obraz powstał we wrześniu 2020r.

MiG-19P Farmer

In my opinion, a visually underestimated plane from the famous Mikojan and Gurewicz fighter family. In Polish aviation it was the first supersonic aircraft (additionally the first equipped with a PM version with guided missiles) that could effectively deter the reconnaissance and reconnaissance aircraft of the North Atlantic Pact: U-2, Canberra PR and Breguet Br. 1150 Atlantic (in the graphic as an aircraft in the distance). MiG-19 with the number 729 crashed in 1970. during exercises (Lt. Pil. Władysław Raczkiewicz died). The MiG-19P with the side number 723 (previously 728, serial number N620210728) is located at the 31 Tactical Air Base in Poznań (borrowed from Muzeum Oręża Polskiego in Kołobrzeg) and is the best restored MiG-19P in the world.
This picture was made in September 2020

MiG-21MF Fishbed J

Lata 60-te ubiegłego wieku, to intensywna praca nad myśliwcami przechwytującymi, osiągającymi dwukrotną prędkość dźwięku. Możliwości MiGa-19 w porównaniu do zachodnich konstrukcji były niewystarczające, stąd narodziła się idea szybkiego samolotu, który byłby w stanie nawiązać równorzędna walkę w każdych warunkach pogodowych. Powstało wiele wersji, wersja MF została do Polski dostarczona pod koniec 1972 roku. Łącznie na stanie było 583 sztuk tego modelu w 10 różnych wersjach. Wycofano z eksploatacji 1 stycznia 2004 roku. Ten konkretny egzemplarz (numer boczny 6814) został dostarczony do Polski w marcu 1973 roku. Aktualnie jako pomnik stoi na terenie lotniska areoklubowego w Kobylnicy koło Poznania.
Obraz powstał w kwietniu 2021r.

MiG-21MF Fishbed J

The 1960s was an intensive work on interceptors reaching twice the speed of sound. The capabilities of the MiG-19, compared to Western designs, were insufficient, hence the idea of a fast plane that would be able to engage in equal combat in all weather conditions was born. Many versions were created, the MF version was delivered to Poland at the end of 1972. A total of 583 units of this model in 10 different versions were in stock. Decommissioned on January 1, 2004. This particular specimen (side number 6814) was delivered to Poland in March 1973. Currently, as a monument, it stands on the premises of the Areoclub in Kobylnica near Poznań.
This picture was made in April 2021.

MiG-29A Fulcrum

Najładniejsza chyba sylwetka pochodząca z biura projektowego Mikojana i Gurewicza. Prace nad tym samolotem trwały od wczesnych lat 70-tych. Z założenia miał to być lekki myśliwiec frontowy, uzupełniający ciężki myśliwiec przewagi powietrznej Su-27 Flanker. Do Polski trafił w 1989 roku. W kolejnych latach otrzymaliśmy egzemplarze wycofane z lotnictwa Czech i Niemiec. Od 32 lat latają po polskim niebie, a na pokazach lotniczych (zwłaszcza na Zachodzie) są wyczekiwanymi punktami programu (zyskały sławę, kiedy za ich sterami zasiadali tacy piloci jak płk. pil. Piotr [Kuman] Iwaszko, czy kpt. pil. Adrian Rojek).
Obraz powstał w listopadzie 2020 roku.

MiG-29A Fulcrum

Probably the most beautiful figure from the Mikojan and Gurewicz design office. Work on this plane started in the early 1970s. It was supposed to be a light front fighter, complementing the Su-27 Flanker heavy fighter. He came to Poland in 1989. In the following years, we received copies withdrawn from the Czech and German military aviation. For 32 years they have been flying in the Polish sky, and at air shows (especially in the West) they are the long-awaited points of the program (they gained fame when pilots such as Col. Piotr [Kuman] Iwaszko, or Capt. Pil. Adrian Rojek).
This picture was created in November 2020.

F-16 C/D Block 52+ Jastrząb

Wraz z wejściem Polski do NATO w 1999 roku zmieniła się doktryna wojenna, a także z oczywistych względów dotychczasowego producenta uzbrojenia (ZSRR/Rosję) zastąpiły kraje zachodnie (w tym USA). Na początku nowego milenium zaistniała pilna potrzeba modernizacji lotnictwa. Potrzebny był samolot wielozadaniowy, zdolny do współdziałania z sojuszniczymi wojskami (w ramach obrony macierzystego terenu, ale też zobowiązań wynikających wobec NATO). Ogłoszono procedurę przetargową i w jej wyniku w 2003 roku rząd Polski i USA podpisał umowę na dostawę 36 jednomiejscowych F-16C i 12 dwumiejscowych szkolno-bojowych F-16D. Głównym zadaniem naszych F-16-stek jest obrona powietrzna. Aktualnie wszystkie nasze Jastrzębie stacjonują w dwóch bazach: 31 Bazie Lotniczej Poznaniu-Krzesinach, oraz 32 Bazie Lotniczej w Łasku pod Łodzią.
Obraz powstał w lutym 2021 roku.

F-16 C/D Block 52+ Jastrząb

With Poland’s accession to NATO in 1999, the military doctrine changed, and for obvious reasons, the former arms manufacturer (USSR / Russia) was replaced by Western countries (including the USA). At the beginning of the new millennium, there was an urgent need to modernize aviation. What was needed was a multi-role aircraft, capable of cooperating with allied troops (as part of the defense of the home territory, but also of obligations arising from NATO). A tender procedure was announced and in 2003 the Polish and US government signed a contract for the supply of 36 single-seat F-16Cs and 12 two-seat F-16D trainers. The main task of our F-16s is air defense. Currently, all our Hawks are stationed in two bases: 31 Air Base Poznań-Krzesiny, and 32 Air Base in Łask near Łódź.
This picture was made in February 2021.

Su-27S Flanker

Pamiętam, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem sylwetkę tego samolotu. Był to koniec lat 80-tych i w programie informacyjnym Panorama zamieszczono krótki, kilkuminutowy materiał o nowej radzieckiej konstrukcji. Kilka migawek sprawiło, ze zapamiętałem projekt biura Pawła Suchoja na długie lata. Dość powiedzieć, że ponad dekadę później pakowałem plecak i jechałem na pokazy lotnicze, w których Su-27 Flanker był jedną z głównych gwiazd. Najbardziej magiczny moment pamiętam z pokazów w Hradec Kralove, kiedy bardzo wcześnie rano dotarłem na wystawę statyczną i sam w całkowitej ciszy podziwiałem wyłaniającą się z mgły sylwetkę ukraińskiego Flankera. Nic zatem dziwnego, że wśród moich prac nie mogło go zabraknąć. Na ilustracji goszczący kilka razy w Polsce Su-27S z bocznym numerem 39 (w ciekawym cyfrowym kamuflażu), a w oddali Ił-76 MD (n.b. 76683), będący zapleczem zespołu Sił Powietrznych Ukrainy.
Obraz powstał w czerwcu 2021r.

Su-27S Flanker

I remember the first time when I saw the silhouette of this plane. It was the end of the 1980s and the Panorama – tv news program featured a short, several-minute-long material about a new Soviet design. A few snapshots made me remember the design of Paweł Suchoj’s office for many years. Suffice it to say that over a decade later I was packing my backpack and going to an air show where the Su-27 Flanker was one of the main star. I remember the most magical moment from the shows in Hradec Kralove (Czech Republic), when I arrived at the static exhibition very early in the morning, and alone, in complete silence, I admired the silhouette of the Ukrainian Flanker emerging from the fog. No wonder that among my works could not be missing. The illustration shows the Su-27S host several times in Poland with the side number 39 (in an interesting digital camouflage), and in the distance the Il-76 MD (n.b. 76683), which is the technical support of the Ukrainian Air Force team.
This picture was made in June 2021.